ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “แนวทางการใช้มาตรการ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “แนวทางการใช้มาตรการ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒”


เอกสารแนบ