ข่าวประชาสัมพันธ์

  • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564


เอกสารแนบ