ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756

คู่มือติดต่อราชการ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. แผ่นพับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 2. ขั้นตอนการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 3. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2546
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

การปล่อยชั่วคราว
 1. ขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว
 2. แผ่นพับการปล่อยชั่วคราว

การบังคับคดีผู้ประกัน
 1. แผ่นพับการบังคับคดีผู้ประกัน

การรับรองบุตร
 1. แผ่นพับการรับรองบุตร

การคุ้มครองเด็ก
 1. แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1
 1. แบบฟอร์มคำร้องตามมาตรา 44/1
 2. แผ่นพับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในคดีอาญา
 3. ผังกระบวนการยื่นคำร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามมาตรา 44/1

ประกาศ
  ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560
 2. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 3. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 4. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 5. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 6. ประกาศการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560

 7. บริการคัดสำเนาคำพิพากษา
 8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา เริ่มใช้งานได้ 1 ธ.ค. 2559 โดยคำพิพากษาที่สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
 9. แผ่นพับการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 10. แนวทางการปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.13/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ อาญา

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)