ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • MaeHongSon Juvenile & Family Court. Tel. 0-5361-3865-6 Fax:053-612756ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

คู่มือติดต่อราชการ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. แผ่นพับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 2. ขั้นตอนการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 3. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2546
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

การปล่อยชั่วคราว
 1. ขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว
 2. แผ่นพับการปล่อยชั่วคราว

การบังคับคดีผู้ประกัน
 1. แผ่นพับการบังคับคดีผู้ประกัน

การรับรองบุตร
 1. แผ่นพับการรับรองบุตร

การคุ้มครองเด็ก
 1. แผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1
 1. แบบฟอร์มคำร้องตามมาตรา 44/1
 2. แผ่นพับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในคดีอาญา
 3. ผังกระบวนการยื่นคำร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามมาตรา 44/1

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ